เนื้อหา PDF / DOC
สรุปแบบ U2T-CMRU ของผู้ถูกจ้างงาน
U2T-กพร-CMRU01- ใบลงเวลาปฏิบัติงานประจำวัน (สำหรับผู้จ้างงานที่ทำงานร่วมกับ ก.พ.ร.) - Doc
U2T-กพร-CMRU01- ใบลงเวลาปฏับัติงานประจำวัน (สำหรับผู้จ้างงานที่ทำงานร่วมกับ ก.พ.ร.) - Pdf
U2T-กพร-CMRU02- แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้าง (สำหรับผู้จ้างงานที่ทำงานร่วมกับ ก.พ.ร.) - Doc
U2T-กพร-CMRU02- แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้าง (สำหรับผู้จ้างงานที่ทำงานร่วมกับ ก.พ.ร.) - Pdf
U2T-กพร-CMRU03-1 - รายงานผลการปฏิบัติงาน (สำหรับผู้จ้างงานที่ทำงานร่วมกับ ก.พ.ร.)​ - Doc
U2T-กพร-CMRU03-1 - รายงานผลการปฏิบัติงาน (สำหรับผู้จ้างงานที่ทำงานร่วมกับ ก.พ.ร.)​ - Pdf
U2T-กพร-CMRU03-2 - รายงานผลการปฏิบัติงาน (สำหรับผู้จ้างงานที่ทำงานร่วมกับ ก.พ.ร.)​ - Doc
U2T-กพร-CMRU03-2 - รายงานผลการปฏิบัติงาน (สำหรับผู้จ้างงานที่ทำงานร่วมกับ ก.พ.ร.)​ - Pdf
U2T-กพร-CMRU03-3 - รายงานผลการปฏิบัติงาน (สำหรับผู้จ้างงานที่ทำงานร่วมกับ ก.พ.ร.)​ - Doc
U2T-กพร-CMRU03-3 - รายงานผลการปฏิบัติงาน (สำหรับผู้จ้างงานที่ทำงานร่วมกับ ก.พ.ร.)​ - Pdf
U2T-กพร-CMRU03-4 - รายงานผลการปฏิบัติงาน (สำหรับผู้จ้างงานที่ทำงานร่วมกับ ก.พ.ร.)​ - Doc
U2T-กพร-CMRU03-4 - รายงานผลการปฏิบัติงาน (สำหรับผู้จ้างงานที่ทำงานร่วมกับ ก.พ.ร.)​ - Pdf
U2T-กพร-CMRU04 - แบบรายงานของหน่วยงานผู้ใช้ (สำหรับผู้จ้างงานที่ทำงานร่วมกับ ก.พ.ร.)​ - Doc
U2T-กพร-CMRU04 - แบบรายงานของหน่วยงานผู้ใช้ (สำหรับผู้จ้างงานที่ทำงานร่วมกับ ก.พ.ร.)​ - Pdf
U2T-CMRU01- ใบลงเวลาปฏิบัติงานประจำวัน (Doc)
U2T-CMRU01- ใบลงเวลาปฏิบัติงานประจำวัน (Pdf)
U2T-CMRU02- แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้าง (Doc)
U2T-CMRU02- แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้าง (Pdf)
U2T-CMRU03- งานการวิเคราะห์ข้อมูล-Data Analytic (Doc)
U2T-CMRU03- งานการวิเคราะห์ข้อมูล-Data Analytic (Pdf)
U2T-CMRU04- การเฝ้าระวังโควิด (Doc)
U2T-CMRU04- การเฝ้าระวังโควิด (Pdf)
UT2-CMRU06- การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (Doc)U2T
U2T-CMRU06- การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (Pdf)
U2T-CMRU07- การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพ (Doc)
U2T-CMRU07- การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพ (Pdf)
U2T-CMRU08- ถ่ายทอดองค์ความรู้ (doc)
U2T-CMRU08- ถ่ายทอดองค์ความรู้ (pdf)
U2T-CMRU09- ภาพถ่ายกิจกรรม (doc)
U2T-CMRU09- ภาพถ่ายกิจกรรม (pdf)

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ผู้ประสานงานหลัก :
นางประไพ ปรีชา โทร. 095-145-1583
อ.ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ โทร. 089-562-2932
ผศ.เกษม กุณาศรี โทร. 081-032-5055
อาคารอำนวยการฯ ชั้น B1 ศูนย์แม่ริม 180 ม.7 ถ.โชตนา ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180