รับสมัครโครงการ U2T for BCG รอบที่ 3


ตำแหน่งว่างประกาศรับรอบที่ 3 รวม 90 ตำแหน่ง 
1. ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่ (สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่เกิน 5 ปี)  จำนวน 21 ตำแหน่ง
2. ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง /ประชาชนในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 69 ตำแหน่ง 

เงื่อนไขการรับสมัคร 
สำหรับบัณฑิตจบใหม่ 
1. เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี 
2. มีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน
3. เป็นบุคคลว่างงาน ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง 
สำหรับประชาชน 
1. เป็นผู้อยู่ในพื้นที่หรือ พื้นที่ใกล้เคียงและสามารถเดินทางมาปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
2.ว่างงานหรือไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและ เอกชน 
3.ไม่ได้รับการช่วยเหลือในการจ้างงาน จากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ 
4.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา และ อายุ
5.ไม่มีสถานะเป็นนักเรียน นักศึกษา

ตรวจสอบพื้นที่ตำบลที่รับสมัคร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แนะนำการใช้งาน

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ผู้ประสานงานหลัก :
นางประไพ ปรีชา โทร. 095-145-1583
อ.ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ โทร. 089-562-2932
ผศ.เกษม กุณาศรี โทร. 081-032-5055
อาคารอำนวยการฯ ชั้น B1 ศูนย์แม่ริม 180 ม.7 ถ.โชตนา ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180