แบบขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน U2T


แบบขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน U2T (Online) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ **ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานต่อเนื่องและผ่านการประเมินผล อย่างน้อย 6 เดือน**

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqCgtK1iFhUu-NolkZZkrpWjWkZY21HmA-oZos1fEzpcK0mw/viewform

แนะนำการใช้งาน

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ผู้ประสานงานหลัก :
นางประไพ ปรีชา โทร. 095-145-1583
อ.ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ โทร. 089-562-2932
ผศ.เกษม กุณาศรี โทร. 081-032-5055
อาคารอำนวยการฯ ชั้น B1 ศูนย์แม่ริม 180 ม.7 ถ.โชตนา ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180