คลังข้อมูล (เอกสารต่างๆ)


 ตัวอย่างแบบฟอร์มข้อมูล (one page) สรุปตัวชี้วัดและผลลัพธ์จากการดำเนินงาน ระดับตำบล (TSI)

 ตราสัญลักษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ

 ตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วย BCG

 โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 คู่มือการใช้งาน ระบบจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้หลากหลายแขนง สร้างรากแก้วให้ประเทศ

 หนังสือนำส่งท้องถิ่น จ.เชียงใหม่

 หนังสือนำส่งท้องถิ่น จ.แม่ฮ่องสอน

 บัญชีรายชื่อตำบลตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ

 (ร่าง) แนวทางการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ 

 คู่มือ แนวทางการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ

 เป้าหมายโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ

 แนวทางการวัดความสำเร็จของการยกระดับเศรษฐกิจฯ

 แพลตฟอร์มการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

 แบบสอบถามผลกระทบจากโรคโควิด-19

 โครงการครูอาสา

 การพัฒนาความรู้ทักษะด้านวางแผนการเงินและผู้ประกอบการ

 หนังสือ ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ

 หนังสือ ขอทำความตกลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง

 หนังสือ แนวทางการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ (ฉบับที่ 2)

 หนังสือ การจ้างงาน Digitization Government Data

 หนังสือ การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ

 หนังสือ การจ้างงาน Digitization ( กพร )

 หนังสือ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินทุนสำรองจ่าย

                          

แนะนำการใช้งาน

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ผู้ประสานงานหลัก :
นางประไพ ปรีชา โทร. 095-145-1583
อ.ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ โทร. 089-562-2932
ผศ.เกษม กุณาศรี โทร. 081-032-5055
อาคารอำนวยการฯ ชั้น B1 ศูนย์แม่ริม 180 ม.7 ถ.โชตนา ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180