การฝึกอบรม (Trainning) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ


ประชาชน และ นักศึกษาให้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ดิจิตัล การเงิน และสังคม ดังนี้

ทักษะภาษาอังกฤษ

อบรมไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง ตลอดโครงการ

ผ่านระบบมหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ 

วิชาที่แนะนำ
 - ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง (Explorative English) (ระยะเวลาของหลักสูตร 10 ชม.) 
 - ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม | Ready English (ระยะเวลาของหลักสูตร 10 ชม.)  
 - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | English for Communication (ระยะเวลาของหลักสูตร 10 ชม.) 
 - ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | Easy English for Everyday Life (ระยะเวลาของหลักสูตร 24 ชม.)   

ทักษะดิจิตัล

อบรมไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง ตลอดโครงการ
ผ่านระบบมหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์  

หรือ เว็บไซต์ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดิจิตัล  

วิชาที่แนะนำ (thai mooc) 
 - การรู้เท่าทันสื่อ | Media Literacy (ระยะเวลาของหลักสูตร 10 ชม.)
 - การรู้สารสนเทศ | Information Literacy (ระยะเวลาของหลักสูตร 10 ชม.)
 - การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ | IT Literacy (ระยะเวลาของหลักสูตร 10 ชม.)

ทักษะการเงิน

อบรมไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง ตลอดโครงการ ผ่านระบบ SET e-Learning  

ทักษะสังคม (Social Literacy)

อบรมไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง ตลอดโครงการ

ผ่านระบบมหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ 

วิชาที่แนะนำ
 - การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางานแบบมืออาชีพ (ระยะเวลาของหลักสูตร 6 ชม.) 
 - การสร้างเครือข่ายด้วยการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (ระยะเวลาของหลักสูตร 6 ชม.)  
 - จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงาน (ระยะเวลาของหลักสูตร 8 ชม.) 

บัณฑิตจบใหม่ ให้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ดิจิตัล การเงิน และสังคม ดังนี้

ภาษาอังกฤษ

อบรมไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง ตลอดโครงการ

ผ่านระบบมหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ 

วิชาที่แนะนำ
 - ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง (Explorative English) (ระยะเวลาของหลักสูตร 10 ชม.) 
 - ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม | Ready English(ระยะเวลาของหลักสูตร 10 ชม.)  
 - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | English for Communication (ระยะเวลาของหลักสูตร 10 ชม.) 
 - ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | Easy English for Everyday Life (ระยะเวลาของหลักสูตร 24 ชม.)   

ทักษะดิจิตัล

อบรมไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง ตลอดโครงการ
ผ่านระบบมหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์  

หรือ เว็บไซต์ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดิจิตัล  

วิชาที่แนะนำ (thai mooc) 
 - การรู้เท่าทันสื่อ | Media Literacy (ระยะเวลาของหลักสูตร 10 ชม.)
 - การรู้สารสนเทศ | Information Literacy (ระยะเวลาของหลักสูตร 10 ชม.)
 - การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ | IT Literacy (ระยะเวลาของหลักสูตร 10 ชม.)

วิชาที่แนะนำ (TDGA) Digital literacy
 - ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 - การใช้เครื่องมือดิจิตัลเพื่อการทำงานภาครัฐ

ทักษะการเงิน

อบรมไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง ตลอดโครงการผ่านระบบ SET e-Learning 

ทักษะสังคม (Social Literacy)

อบรมไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง ตลอดโครงการ

ผ่านระบบมหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ 

วิชาที่แนะนำ
 - การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางานแบบมืออาชีพ (ระยะเวลาของหลักสูตร 6 ชม.) 
 - การสร้างเครือข่ายด้วยการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (ระยะเวลาของหลักสูตร 6 ชม.)  
 - จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงาน (ระยะเวลาของหลักสูตร 8 ชม.) 

หลักสูตรออนไลน์ เรื่อง นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) เป็นหลักสูตรทางเลือก (เพิ่มเติม) ด้าน Social Literacy (ระยะเวลาของหลักสูตร 6 ชม.) เป็นหลักสูตรซึ่งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และสถาบัน ChangeFusion ร่วมกันพัฒนา โดยมีเนื้อหาหลักสูตรและกรอบระยะเวลาการฝึกอบรม >> เอกสารแนบ1 และมีคู่มือการใช้งานระบบ >> เอกสารแนบ2

 

แนะนำการใช้งาน

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ผู้ประสานงานหลัก :
นางประไพ ปรีชา โทร. 095-145-1583
อ.ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ โทร. 089-562-2932
ผศ.เกษม กุณาศรี โทร. 081-032-5055
อาคารอำนวยการฯ ชั้น B1 ศูนย์แม่ริม 180 ม.7 ถ.โชตนา ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180