ผู้รับจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ (โครงการเดิม)


 แบบขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (U2T)

 บัญชีรายชื่อตำบลตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ข้อมูลสำหรับการติดต่อประสานงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 (ร่าง) แนวทางการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ 

 คู่มือการบริหารและดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ

 เป้าหมายการทำงาน 16 เป้าหมาย

 กรอบเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรม (Training) ภายใต้โครงการ "ตำบลสู่มหาวิทยาลัย"

 ตัวอย่างรายวิชาที่เกี่ยวกับดิจิทัล และภาษาอังกฤษ สำหรับโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ

 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online

 แบบขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน

 แบบขอลาออก

แนะนำการใช้งาน

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ผู้ประสานงานหลัก :
นางประไพ ปรีชา โทร. 095-145-1583
อ.ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ โทร. 089-562-2932
ผศ.เกษม กุณาศรี โทร. 081-032-5055
อาคารอำนวยการฯ ชั้น B1 ศูนย์แม่ริม 180 ม.7 ถ.โชตนา ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180